...you are now[?] in ellipsis


explore the meta

Outer

Danila Tkatchenko, Monuments,
Antoine Iweins, Untitled, 2019
Andrew Waits, Aporia, 2018
Andrew Waits, Aporia, 2018
Andrew Waits, Aporia, 2018